DOM GRÖNA FÄLTEN ÄR ETT SNITT FÖR GOLDEN. DOM LILA FÄLTEN GÄLLER FÖR IRA - ANNARS HAR HON SAMMA.

  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt.
morrning och/eller bitförsök.
Undviker
kontakt - skyggar och
drar sig undan.
Accepterar
kontakt - helt oengagerad,
men drar sig
inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots
upprepade försök att
locka.
Följer med motvilligt.
Strävar mot föraren eller stretar åt
annat håll.
Följer med hela sträckan,
neutral.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker,
drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.
Accepterar. Är neutral. Accepterar.
Svarar med kontakt-beteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men
blir aktiv.
Leker aktivt,
startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt
med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Griper, drar
emot, men släpper och tar om alternativt tuggar
Griper direkt
med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a2. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad.
Bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2. GRIP
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Uppmärksam
och lugn.
Står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar. Är uppmärksam men något
orolig, vandrar runt och nosar.
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll.
Avbrott kan förekomma.
Intresserad,
följer figuranten utan avbrott.
Intresserad,
vill iväg.
Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg.
Upprepade
startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Enstaka skall och/ eller morrningar
under mom. första del.
Enstaka skall
och/ eller morrningar
under mom. första och
andra del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar
under mom. första del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad. Går fram när
fig. pratar eller bollar med föremålet.
Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
 
Griper direkt.
Kan släppa och
ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
 
Är aktiv med
fig. intresse
även mot
passiv fig.
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undan-manöver utan
att vända bort
blicken.
 
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre
tid.
Visar flera hotbeteenden och någon
attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen. Går fram när föraren sitter
på huk o talar
till overallen - lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått
halva
avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring
eller undan-manöver.
Liten båge, el liten tempoväxling
vid någon av passagerna
Båge el tempo-
växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a
passagen
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet
mellan
tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar eller
tittar på
overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset
minskar efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undan-manöver utan
att vända bort
blicken.
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter
på huk o talar
till skramlet - lockar på hunden.
Går fram när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått
halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKäNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring
eller undan-manöver
Liten båge,
eller liten tempoväxling
vid någon av passagerna.
Båge el tempo-
växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a
passagen
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar eller
tittar på ljudkällan vid
ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid
minst två tillfällen.
Biter i/leker
mot skramlet. Intresset
minskar efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon
attack.
Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka
kontroll,
därefter inget intresse.
Skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller
andlar mot spökena.
Långa avbrott
Kontrollerar och/eller
handlar mot
båda spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig
i huvudsak framför eller bredvid
föraren. Någon avstånds-reglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig
i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd.
Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått
halva
avståndet
Går fram till
spöket utan hjälp
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar
kontakt när figuranten
bjuder.
Tar kontakt
själv med figuranten.
Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan
hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men
blir aktiv.
Startar snabbt, leker aktivt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt
med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten/återgår
till  aktivitet
/passivitet
Avbryter aktivitet/låser mot skytten.
Kan ej återgå
till lek/
passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-
tendenser/avstår skott